תקנון

 1. שם העמותה – עמותת יוצאי שלדג.
 2. מטרות העמותה –
  • לארגן ולאגד את יוצאי היחידה לשם קידום האינטרסים של חברי העמותה ועזרה הדדית לחברי העמותה.
  • מתן סיוע למשפחות שכולות של חיילי היחידה, מתן סיוע רפואי, סיוע כלכלי, סיוע בתעסוקה וכל סיוע אחר שימצא לנכון, לחברי העמותה והכול כאמור לעיל.
  • העמקת הקשר בין חברי העמותה לבין היחידה והכול בכפוף להוראות ולפקודות הצבא.
  • להשתתף ולסייע בפרויקטים לאומיים במידת האפשר וכפי שיוחלט בעמותה מעת לעת.
  • לגייס כספים בארץ ובחו"ל, לנהל קרנות, ליזום מבצעי פרסום, ליזום קבלת הקצבות ותרומות מכל אדם ו/או תאגיד לצורך מטרות העמותה.
  • מתן סיוע כאמור בס"ק 2.2 לעיל יינתן בכל מקרה ומקרה עפ"י שיקול דעת העמותה, אם תמצא פניה של חברה עמותה לקבלת סיוע, מתאימה וראויה. ועד העמותה יזום בעצמו מתן עזרה גם במקרים בהם לא תהיה הפנייה מצד חבר עמותה, אם ימצא זאת לנכון.
 3. סמכויות העמותה –
  • בהיות העמותה, מיום רישומה, תאגיד הכשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית תהא העמותה מוסמכת לעשות ולפעול, לשם קידום מטרותיה, כל פעולה שתראה לחברי הועד כנכונה ומועילה לקידום המטרות הנ"ל ולטובת העמותה בכללותה.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהא העמותה מוסמכת לעשות ולפעול כדלקמן:
   • לרכוש, לקנות, לשכור ולקבל לרשותה או לשימושה, בהשאלה או במתנה, או בכל אופן אחר, בתנאים שיסוכמו, נכסי דלא ניידי, מיטלטלין וזכויות מכל מין וסוג שהוא.
   • למכור, להעביר, להחכיר, להשאיל, לתת במתנה, או בכל דרך שהיא את רכושה או חלקים ממנו, למשכן ולשעבד את נכסיה, כולם או מקצתם, בכל דרך שהיא, לשם הבטחת התחייבויות או חובות העמותה, או למטרה אחרת שיוחלט עליה בוועד העמותה.
   • ללוות או להשיג כספים, להתקשר בחוזים ובהסכמים שונים, לרבות עפ"י שטרות ושיקים.
   • להשקיע את הכספים, אשר יעמדו לרשותה באופן שייראה לוועד העמותה כמועיל, נכון ונחוץ, לשם כך תהא העמותה מוסמכת לפתוח ולנהל חשבונות בנק מסוגים שונים.
   • להתקשר עם אנשים, מוסדות, ארגונים, מפעלים, מועדונים, רשויות ממלכתיות וכל גוף שהוא, לשם קידום מטרות העמותה.
 1. חברות בעמותה –
  • מייסדי העמותה הם החברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
  • חבר בעמותה יוכל להיות אדם ששירת ביחידה (לרבות במילואים) כלוחם, או בתפקיד מקצועי, במשך שנה לפחות, ואם שירת בקבע – לאחר חצי שנת שירות ביחידה. על אף האמור, בנות יוכלו להיות חברות בעמותה אם שירתו ביחידה חצי שנת שירות לפחות. אדם שנפגע בעת שירותו הצבאי ביחידה ונאלץ לפרוש מהשירות לפני תום התקופה האמורה יוכל להתקבל כחבר העמותה. קרובי משפחה מדרגה ראשונה של מי שהוכרו כחללי היחידה יוכלו להתקבל כחברים בעמותה. בכל מקרה אחר יוכל הוועד, מטעמים מיוחדים שירשמו, לקבל אדם אף אם אינו ממלא אחר התנאים הנ"ל.
  • אדם החפץ להיות חבר בעמותה יגיש לוועד בקשה בלשון זו:
 2. "אני הח"מ (שם מלא, מען, ת.ז), מבקש להיות חבר בעמותה. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי ומקובלים עלי. אם אתקבל כחבר בעמותה, אני מתחייב לקיים הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה.
 3. _________ (חתימה)
  • ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר בעמותה, או אי קבלתו, נתונה בידי וועד העמותה. סירה הוועד לקבל את המבקש, רשאי המבקש לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה והחלטת האסיפה הכללית בעניין זה תהא סופית. הוועד ינמק, לבקשת המבקש, את סיבת הסירוב לקבלו כחבר.
  • הועד ראשי להתנות חברות בעמותה בתשלום דמי חברות, שאותם הוא רשאי לקבוע ולשנות מפעם לפעם כפי שיימצא לנכון.
 4. זכויות וחובות חברי העמותה –
  • חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה. הוא זכאי לבחור ולהיבחר לוועד או לוועדת הביקורת.
  • חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
  • חבר העמותה חייב לשלם דמי חבר בסכום ובמועד שנקבעו ע"י ועד העמותה.
  • פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק תשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר, ערב פקיעת חברותו, בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
  • הזמנה, דרישה, התראה או הודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו בכתב במסירה ביד או במשלוח בדואר רגיל או במשלוח לדואר האלקטרוני למענו הרשום בפנקס החברים (או כתובת הדוא"ל לפי העניין) לפי בקשת חבר שתימסר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.
  • ניתן יהיה להעביר הודעה גם באמצעות מייל, פקס או כל דרך אחרת על פי החלטת הועד המנהל.
 5. פקיעת החברות בעמותה –
  • החברות בעמותה פוקעת:
   • במות החבר.
   • בפרישה מהעמותה, הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד 30 יום מראש.
   • בהוצאתו מן העמותה כאמור לעיל.
  • הוועד רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה באחד מהטעמים הבאים:
   • החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
   • החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.
   • החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
   • החבר הוכרז פסול דין.
   • החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.
  • הוועד ינמק בכתב כל החלטה על הרחקת חבר.
  • פרט למקרה הנופל לס"ק 6.2.4, הוועד לא יחליט על הרחקת חבר אלא לאחר שניתנה לו הזמנות נאותה להשמיע את טענותיו לפניו וכן לא יחליט כן מהטעמים האמורים בס"ק 6.2.2 וס"ק 6.2.3, אלא לאחר שהתרה בחבר בכתב וניתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
  • חבר שהוועד החליט להוציאו מן העמותה רשאי לערור על כן בפני האסיפה הכללית הקרובה. החלטות האסיפה הכללית בעניין הוצאתו או אי הוצאתו של החבר מהעמותה תהא סופית.
 6. מוסדות העמותה –
  • מוסדות העמותה הם:
   • האסיפה הכללית.
   • וועד העמותה.
   • ועדת ביקורת.
  • החברים במוסדות העמותה יהיו חברי העמותה אולם יכול שלוועדת הביקורת ייבחר רואה חשבון שאינו חבר בעמותה.
 7. האסיפה הכללית –
  • האסיפה הכללית תכונס פעם אחת בכל שנה אזרחית ביום, בשעה ובמקום שהועד יחליט עליהם (להלן: "אסיפה כללית רגילה").
  • הוועד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין כל אימת שימצא לנכון. (להלן: "אסיפה כללית מיוחדת").
  • הוועד חייב לכנס אסיפה כללית מיוחדת אם נדרש לעשות כן בכתב ע"י ועדת הביקורת או ע"י 10% חברי העמותה. לא כינס הוועד אסיפה כאמור תוך 45 יום מהיום בו נמסרה לו הדרישה, תכונס האסיפה ע"י הדורשים לכנס אסיפה כללית כנ"ל.
  • על אסיפה כללית רגילה תינתן הודעה כתב לחברי העמותה לפחות 20 יום מראש.
  • על אסיפה כללית מיוחדת תינתן הודעה בכתב לחברי העמותה לפחות 10 יום מראש.
  • הודעה על אסיפה כללית תציין את מועד האסיפה, מקומה והנושאים שיועלו בה לדיון.
  • באסיפה כללית יהיה לכל חבר קול אחד וההצבעה תהיה אישית ובהרמת ידיים אלא אם דרשו 50% מהנוכחים לקיים הצבעה חשאית.
  • הצבעה חשאית תיערך באופן שיקבע היו"ר.
  • במקרה של קולות שקולים יהיה ליו"ר קול מכריע.
  • בכל מקרה של הצבעה בהרמת ידיים תתקבל הודעתו של יו"ר האסיפה שתרשם בפרוטוקול ותיחתם על ידו כעדות מכרעת בדבר מספר הקולות שנספרו בעד ההחלטה או נגדה.
  • החלטות יתקבלו באסיפה כללית ברוב רגיל של הנוכחים פרט להחלטות לגביהן נקבע רוב מיוחד בתקנון זה.
  • אסיפה כללית רגילה תשמע דו"ח על פעולות העמותה ופעולות הוועד, וועדת הביקורת תאשר דו"חות אלה, תבחר בוועד ובוועדת הביקורת ותכריע בכל עניין שיובא להכרעתה ע"י הוועד.
  • אסיפה כללית לא תפתח אם לא נכחו בה 25% (רבע) מחברי העמותה שיהוו מנין חוקי. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
  • לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יכריז יו"ר האסיפה הכללית על דחייה של 1/2 שעה במועד תחילת האסיפה ללא צורך בהזמנה נוספת, ובאסיפה הנדחית יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה, ובלבד שהחלטת הדחייה מטעם היו"ר תרשם בפרוטוקול האסיפה כחלק מן ההחלטות שנתקבלו בה.
  • יו"ר הוועד יכהן כיו"ר כל אסיפה כללית. לא נכח היו"ר תוך 30 דקות מהזמן שנקבע לאסיפה, או נבצר ממנו לבוא, ייבחר יו"ר האסיפה מבין חברי העמותה הנוכחים.
  • מזכיר העמותה ינהל את פרוטוקול האסיפה ובהעדרו יטיל יו"ר האסיפה משימה זו על אחד מחברי העמותה.
  • הפרוטוקול ישקף את מניין הנוכחים, מהלך הישיבה ותרשם בו כל החלטה של האסיפה, לרבות מספר הקולות שהצביעו בעדה ונגדה. חתימת יו"ר האסיפה על הפרוטוקול תהווה ראייה מכרעת לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.
 8. הוועד –
  • מספר חברי הוועד ייקבע ע"י האסיפה הכללית והוא לא יקטן מ – 3.
  • לא יכהן חבר וועד אלא מי שהוא חבר בעמותה.
  • הוועד ייבחר באסיפה כללית רגילה, עד לכינון האסיפה הרגילה יכהנו המייסדים כחברי וועד.
  • הועד יכהן מיום בחירתו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש. חבר ועד יוצא יכול להיבחר כחבר ועד חדש.
  • חבר ועד יכול להתפטר מכהונתו ע"י הודעה בכתב לוועד.
  • האסיפה הכללית יכולה לפטר בכל עת חבר וועד מכהונתו ובתנאי שנושא זה היה על סדר היום וניתנה לחבר הוועד הזדמנות להשמיע טענותיו בפני הנוכחים באסיפה.
  • נתפנה מקומו של חבר וועד, רשאים הנותרים למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הוועד עד לאסיפה הכללית הקרובה. עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד.
  • נבצר מחבר וועד באופן זמני למלא תפקידו רשאים הנותרים למנות חבר אחר בעמותה למלא מקומו עד שישוב לתפקידו.
  • הוועד יבחר מבין חבריו את יו"ר הועד, מזכיר העמותה וגזבר העמותה.
  • הועד יהא מוסמך לבצע בשם העמותה את כל הפעולות שבסמכותה לבצע, למעט פעולות שנתייחדו בתקנון זה לאסיפה הכללית.
  • הועד יסמיך שניים או יותר מבין חברי העמותה ו/או עובדיה, לפחות, שחתימתם יחד בצירוף חותמת העמותה או שמה המודפס תחייב את העמותה.
  • הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש להן ודרך ניהולן. על אף האמור, המניין החוקי לקיום ישיבה וועד לא יקטן מ – 3 איש.
  • החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים יכריע יו"ר הועד. ההחלטה המתקבלת פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת וועד ובלבד שייערך על כך פרוטוקול.
  • מזכיר העמותה ינהל פרוטוקול מישיבות הוועד, הפרוטוקול ייחתם ע"י היו"ר והחתימה תהווה ראייה מכרעת לתוכנו ולתקינות ההחלטה.
  • הוועד ינהל את פנקס החברים ואת פנקס חברי הוועד.
  • הוועד יכול למנות וועדות משנה ולצרף להן חברים מקרב חברי העמותה, ובלבד שוועדת משנה תמנה לפחות 3 חברים ויכהן בו לפחות חבר וועד אחד.
  • בקשת חברי עמותה לסיוע בתחום כלשהו תופנה לוועד בכתב ותפרט את נסיבות הבקשה והסיוע המבוקש.
  • יו"ר הוועד יחליט כיצד לטפל בפנייה לסיוע, ההחלטה למתן סיוע לחבר העמותה תגדיר ככל שניתן את הסיוע שיינתן, עלותו הכספית וכו'. החלטה הדוחה מתן סיוע תהיה מנומקת, תינתן בכתב ותיחתם ע"י 3 חברי וועד לפחות.
  • הוועד יגרום לכך כי ינוהלו פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את מצבה הכספי, עסקאותיה, רכושה, נכסיה, זכויותיה וחובותיה של העמותה והוא ידווח לאסיפה הכללית אחת לשנה על מצבה הכספי של העמותה. ספרי החשבונות יוחזקו במשרד הרישום של העמותה או במקום אחר כפי שיחליט הועד וכל חבר עמותה זכאי לעיין בספרי העמותה בשעות המשרד הרגילות.
 9. וועדת הביקורת –
  • לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר וועד וכחבר וועדת ביקורת.
  • ועדת הביקורת תמונה ע"י האסיפה הכללית, ותמנה 2-3 חברים, אחד מחברי וועדת הביקורת יהיה רו"ח או מנהל חשבונות.
  • חבר וועדת הביקורת יבחר לשנה וניתן לבחרו לתקופות נוספות.
  • תפקידי וועדת הביקורת הם:
   • לפקח על ספרי החשבונות של העמותה.
   • לבדוק מפעם לפעם את קופת העמותה ונכסיה.
   • לבדוק ולאשר את מאזן העמותה ולדווח לאסיפה הכללית כל דיווח שתמצא לנכון.
  • הוועד חייב להעמיד לעיון וועדת הביקורת, או למי שימונה על ידה לשם כך, את ספרי העמותה וחשבונותיה וכל מסמך או הסבר שיהיו נדרשים לשם ביצוע הביקורת.
 10. הכנסות ורכוש –
  • הכנסות העמותה ורכושה, שנתקבלו, הופקו, צמחו, נצטברו או ניתנו מכל מקור שהוא, יוקדשו וישמשו אך ורק לצורכי העמותה, להגשמת מטרותיה ולקידומן. העמותה לא תחלק רווחים בין חבריה.
  • חבר יוצא או חבר המוצא מן העמותה, לא יהא זכאי לקבל כל חלק שהוא מרכוש העמותה.
 11. שינוי בשם, במטרות או בתקנון העמותה –
 12. שינוי או תיקון בשם, במטרות או בתקנון העמותה ייעשה רק עפ"י החלטה של האסיפה הכללית ברוב של 60% מהנוכחים ושנכחו בה לפחות 40% מחברי העמותה, צוינה ההצעה לשינוי או לתיקון האמור בהזמנה לאותה אסיפה תהא האסיפה רשאית ומוסמכת לביצוע השינוי אף אם לא נכחו באסיפה 40% מחברי העמותה ובלבד שההחלטה נתקבלה ברוב של 60% מהנוכחים וכי האסיפה נתכנסה בהתאם להוראות סעיף 9 לתקנון.
 13. פירוק העמותה –
  • על פירוק העמותה רשאית להחליט האסיפה הכללית, שנכחו בה לפחות 2/3 מחברי העמותה, ובתנאי שההודעה על אסיפה זו נשלחה לכל חברי העמותה 21 יום מראש וציון בה כי יוצע באסיפה להחליט על פירוק העמותה.
  • פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם ונשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות ובהעדר עמותה כאמור לקרן לב"י או לאגודה למען החייל לרווחת חיילי יחידת שלדג, הכול בהתאם להחלטה שיקבל הוועד האחרון של העמותה.

התחברות

במידה והנכם רשומים למערכת ניתן להתחבר ולהיכנס לאזורים למשתמשים רשומים בלבד

פעם ראשונה באתר? להרשמה

הרשמה ראשונית

הרשמה ראשונית

במידה והנכם חברי עמותת שלדג ניתן להירשם למערכת ולהיכנס לאזורים למשתמשים רשומים בלבד

לא מצליחים להרשם? צרו קשר בדוא"ל: [email protected]

לא מצליחים להתחבר?

מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם

לחצו כאן

יצירת קשר עם העמותה

פרסום הטבה לחברי העמותה

חברי עמותה/ בעלי עסקים המעוניינים לפרסם הטבות ייחודיות לחברי העמותה מוזמנים למלא את הטופס ובמידה וההטבה תתקבל ותענה לכל הקריטריונים היא תפורסם באתר העמותה תוך 48 שעות.

הרשמה לניוזלטר